TH EN

ข้อมูลบริษัท

หน้าหลัก > ข้อมูลบริษัท > เกี่ยวกับบริษัท > สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

รายงานคณะกรรมการบริษัท

ปี 2559 ยังคงเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนทรัพยากรต่าง ๆ ภายในองค์กรโดยเฉพาะด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้น ๆ ของการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ที่บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนคือ บริษัทฯ จะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีการเปลี่ยนทีมผู้บริหารระดับสูง อาทิ ประธานกรรมการบริหาร (คุณกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการเงินการธนาคาร และการลงทุน นอกจากนั้นตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ (คุณปฐมพล สาวทรัพย์) ก็ถือเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูงในวงการรับเหมาก่อสร้าง ตลอดจนด้านการต่างประเทศ ประกอบกับการเป็นผู้ที่ทำงานกับบริษัทมาอย่างยาวนาน จึงมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าบุคคลทั้งสองสามารถนำพาบริษัท ไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างแน่นอน

ผลประกอบการในปี 2559 บริษัทกลับมามีกำไรได้อีกครั้งหนึ่งจากการที่สามารถบริหารต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ตลอดจนต้นทุนทางการเงินให้ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทีมผู้บริหาร และพนักงานที่มีความมุ่งมั่นและทำงานกันอย่างหนักตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจไทยตลอดจนเศรษฐกิจโลก ในปี 2560 ยังคงมีสัญญาณที่ไม่สดใสอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจและอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การแข่งขันที่รุนแรงเป็นสิ่งที่ทีมผู้บริหารของบริษัท และบริษัทในเครือมีความตระหนักโดยมีการวางแผนทั้งในระดับนโยบายตลอดจนระดับปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น และรัดกุมเพื่อให้สามารถดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเพิ่มศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหาย (Defect)

ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร และพนักงานที่ช่วยกันทุ่มเทแรงกายแรงใจให้ผลการดำเนินงาน สามารถบรรลุเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และนักลงทุนที่ยังคงมอบความไว้วางใจบริษัทจะยังคงยึดมั่นการเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการก่อสร้างภายใต้แนวคิด “ก้าวใหม่ ไทยโพลีคอนส์” สุดท้ายนี้ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ถือหุ้น และนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลเพื่อตอบแทนในความไว้วางใจของท่านได้ในเร็ววัน

(ดร.ธนู กุลชล)
ประธานกรรมการ