TH EN

ข้อมูลบริษัท

หน้าหลัก > ข้อมูลบริษัท > เกี่ยวกับบริษัท > สารจากผู้บริหารระดับสูง

สารจากผู้บริหารระดับสูง

สารจากผู้บริหารระดับสูง

เมื่อเดือนตุลาคม 2561 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่ระดับ “BBB” (Triple B Straight) และวางแนวโน้มอันดับเครดิตที่ระดับ “Stable” หรือ “คงที่” ซึ่งสะท้อนสถานะของบริษัทที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลางชั้นนำในประเทศไทย มีความสามารถให้บริการงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความแข็งแกร่งในการดำเนินโครงการและความยืดหยุ่นทางการเงินที่เกิดจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัท อาทิ ธุรกิจพลังงาน เป็นต้น ทริสเรทติ้งคาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะยังคงแข็งแกร่งในช่วง 3 ปีข้างหน้าในขณะที่ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจผลิตไฟฟ้าของบริษัทจะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นจากกำลังการผลิตในธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่จะสูงขึ้นเท่าตัวในช่วง 3 ปีข้างหน้าเช่นกัน

จากมุมมองของทริสเรทติ้ง สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและลักษณะที่เป็นวงจรขึ้นลงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้ธุรกิจก่อสร้างโดยรวมได้รับผลกระทบอย่างหนักและความแข็งแกร่งทางธุรกิจของบริษัทถูกลดทอนไปบางส่วน ท่ามกลางปัญหาดังกล่าวบริษัทได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการโครงการใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมต้นทุน ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจก่อสร้างของบริษัทเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 12.2% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 นอกจากนี้บริษัทยังพยายามรับงานก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐให้มากขึ้นเพื่อรักษาระดับรายได้จากธุรกิจก่อสร้างไว้ขณะที่รายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทมีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าการอันดับเครดิตดังกล่าวข้างต้นจะช่วยสนับสนุนศักยภาพการแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทที่กำลังดำเนินการ ตลอดจนสร้างโอกาสในการจัดหาแหล่งเงินทุนและช่วยให้การบริหารโครงสร้างและต้นทุนทางการเงินสอดคล้องกับเป้าหมายและการขยายการลงทุนของบริษัทต่อไป

บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตทางธุรกิจให้แก่องค์กรโดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใสเป็นสำคัญโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและเท่าเทียมให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอันดับเครดิตดังกล่าวจะช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทวีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้นและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีต่อไป

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
ประธานกรรมการบริหาร

นายปฐมพล สาวทรัพย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่