TH EN

ข้อมูลบริษัท

หน้าหลัก > ข้อมูลบริษัท > เกี่ยวกับบริษัท > วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
“เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของไทย ให้บริการครบวงจรตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม”

พันธกิจ

ส่งมอบงานที่มีคุณภาพสูง คำนึงถึงประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

มุ่งเน้นเรื่องความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน

บริหารความเสี่ยงในทุกมิติทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ ด้านการเงิน

พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

เพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการก่อสร้าง

สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น และมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง

มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรมกับคู่ค้า มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ และความ ร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจบริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการการพัฒนาอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน การเติบโตของบริษัทผูกพันกับความก้าวหน้าของลูกค้า โดยเติบโตไปพร้อมๆกันทุกย่างก้าวของการดำเนินธุรกิจ เป็นไปอย่างรอบคอบมั่นคงในจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร รักษามาตรฐานการดำเนินงานควบคู่กับการดูแลต้นทุนในการให้บริการและนโยบายการจัดการด้านเงินที่ดี ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่ไม่เพียงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้เป็นอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ครบวงจรเท่านั้น บริษัทยังขยายธุรกิจอื่นๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและนักลงทุน