TH EN

ข้อมูลบริษัท

หน้าหลัก > ข้อมูลบริษัท > เกี่ยวกับบริษัท > วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัทจะทำการก่อสร้างให้เป็นอุตสาหกรรมที่ครบวงจรพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

พันธกิจ

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นสถาบันก่อสร้างที่แข็งแกร่ง ที่สามารถให้บริการด้านการก่อสร้างที่หลากหลาย ใช้กระบวนการทำงานที่เป็นระบบด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยมีการผสมผสาน การใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุผลที่ดีและเป็นธรรมต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ