TH EN

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

หน้าหลัก > ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง > โครงการในปัจจุบัน > อาคาร

อาคาร

อาคารปฎิบัติการพื้นฐานด้านสาธารณสุข

จ.เชียงราย

เจ้าของ: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ระยะเวลาก่อสร้าง: 30/09/2014 - 17/03/2017

มูลค่า : 698,500,000 บาท

รูปภาพ