TH EN

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

หน้าหลัก > ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง > โครงการในปัจจุบัน > อาคาร

อาคาร

อาคารที่ทำการศาลปกครองยะลา

จ.ยะลา

เจ้าของ: สำนักงานศาลปกครอง

ระยะเวลาก่อสร้าง: 07/08/2015 - 14/09/2017

มูลค่า : 412,900,000 บาท

รูปภาพ