TH EN

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

หน้าหลัก > ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง > Highlight Projects

Highlight Projects

Marina Bay Front Sriracha Condominium

จ. ชลบุรี

เจ้าของ: บริษัท อาร์ ซี เค พร็อมเพอร์ตี้ จำกัด

ระยะเวลาก่อสร้าง: 15/12/2014 - 15/10/2016

มูลค่า : 360,613,000 บาท

รูปภาพ