TH EN

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

หน้าหลัก > ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง > Highlight Projects

Highlight Projects

อาคารจอดรถ Oakwood Hotel & Residence ศรีราชา

จ. ชลบุรี

เจ้าของ: บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด

ระยะเวลาก่อสร้าง: 23/07/2016 - 23/10/2017

มูลค่า : 256,900,000 บาท

รูปภาพ