TH EN

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

หน้าหลัก > ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง > Highlight Projects

Highlight Projects

โครงการ เซ็นทรัล วิลเลจ สุวรรณภูมิ

จ.สมุทรปราการ

เจ้าของ: บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

ระยะเวลาก่อสร้าง: 01/11/2018 - 31/07/2019

มูลค่า : 255,000,000 บาท

รูปภาพ