TH EN

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

หน้าหลัก > ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง > Highlight Projects

Highlight Projects

อาคารบริการ 12 ชั้น รพ.ระยอง

จ.ระยอง

เจ้าของ: กระทรวงสาธารณสุข

ระยะเวลาก่อสร้าง: 10/4/2013 - 6/10/2013

มูลค่า : 499,500,000 บาท

รูปภาพ