TH EN

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

หน้าหลัก > ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง > Highlight Projects

Highlight Projects

งานขยายเขตทางวิ่ง (Runway Strip และ Runway End Safety Area)

ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

เจ้าของ: กรมการบินพลเรือน

ระยะเวลาก่อสร้าง: 22/05/13 - 22/11/13

มูลค่า : 161,800,000 บาท

รูปภาพ