TH EN

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

หน้าหลัก > ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง > Highlight Projects

Highlight Projects

อาคารจอดรถ เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่

จ.สงขลา

เจ้าของ: บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

ระยะเวลาก่อสร้าง: 01/10/2012 - 30/09/2013

มูลค่า : 547,500,000 บาท

รูปภาพ