TH EN

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

หน้าหลัก > ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง > Highlight Projects

Highlight Projects

อาคาร Parking เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่

จ.สงขลา

เจ้าของ: บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

ระยะเวลาก่อสร้าง: 01/10/12 - 30/09/13

มูลค่า : 547,500,000 บาท

รูปภาพ