TH EN

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

หน้าหลัก > ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง > Highlight Projects

Highlight Projects

โรงไฟฟ้าชีวมวล สตูล กรีน เพาเวอร์ 9.9 เมกะวัตต์

จ.สตูล

เจ้าของ: บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด

ระยะเวลาก่อสร้าง: 29/06/2016 - 07/03/2018

มูลค่า : 654,100,000 บาท

รูปภาพ