TH EN

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

หน้าหลัก > ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง > โครงการที่ผ่านมา > ห้างสรรพสินค้า, ศุนย์การค้า

ห้างสรรพสินค้า, ศุนย์การค้า

INDEX LIVING MALL(งานโครงสร้าง, งานระบบ)

สาขาชลบุรี จ.ชลบุรี

เจ้าของ: บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จก.

ระยะเวลาก่อสร้าง: 16/6/07 12/1/08

มูลค่า : 145,000,000 บาท

รูปภาพ