TH EN

ข้อมูลบริษัท

หน้าหลัก > ข้อมูลบริษัท > ร่วมงานกับเรา > ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Project Director

  จำนวน 2 ตำแหน่ง

  รายละเอียดงาน:

  ควบคุม ดูแลการบริหารโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการที่ได้รับมอบหมายสามารถแล้วเสร็จได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องตามงบประมาณโครงการ และระยะเวลาที่กำหนดไว้

  คุณสมบัติ:

  • เพศชาย อายุ 38 - 50 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีกว.ระดับสามัญวิศวกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง 15 ปี ขึ้นไป และผ่านการบริหารงานโครงการ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้
  • สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการก่อสร้างได้ทั่วประเทศ
 2. Project Manager

  จำนวน 2 ตำแหน่ง

  รายละเอียดงาน:

  ควบคุม ดูแลการดำเนินงานทั้งโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการที่ได้รับมอบหมายสามารถแล้วเสร็จได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องตามงบประมาณโครงการ และกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้

  คุณสมบัติ:

  • เพศชาย อายุ 35 - 45 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีกว.ระดับสามัญวิศวกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง 10 ปี ขึ้นไป และผ่านการบริหารงานโครงการ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้
  • สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการก่อสร้างได้ทั่วประเทศ
 3. Project Manager (สายงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า ภาคใต้) ด่วน***

  จำนวน 1 ตำแหน่ง

  รายละเอียดงาน:

  ควบคุม ดูแลการดำเนินงานทั้งโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการที่ได้รับมอบหมายสามารถแล้วเสร็จได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องตามงบประมาณโครงการ และกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้

  คุณสมบัติ:

  • เพศชาย อายุ 35 - 45 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีกว.ระดับสามัญวิศวกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า 10 ปี ขึ้นไปและผ่านการบริหารงานโครงการ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้
  • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้
 4. Project Engineer (สายงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า ภาคใต้) ด่วน***

  จำนวน 1 ตำแหน่ง

  รายละเอียดงาน:

  ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างทั้งหมดในโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการนั้นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการที่ได้รับมอบหมายสามารถแล้วเสร็จได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องตามงบประมาณโครงการ และกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้

  คุณสมบัติ:

  • เพศชาย อายุ 30 - 40 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีกว.ระดับสามัญวิศวกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า 5 ปี ขึ้นไป หรือในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
  • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้
 5. Project Engineer (ประจำโครงการ จ.นครราชสีมา) ด่วน***

  จำนวน 1 ตำแหน่ง

  รายละเอียดงาน:

  ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างทั้งหมดในโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการนั้นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการที่ได้รับมอบหมายสามารถแล้วเสร็จได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องตามงบประมาณโครงการ และกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้

  คุณสมบัติ:

  • เพศชาย อายุ 30 - 40 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีกว.ระดับสามัญวิศวกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง 5 ปี ขึ้นไป หรือในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
  • สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการก่อสร้างได้ทั่วประเทศ
 6. Site Engineer (ประจำโครงการ จ.นครราชสีมา) ด่วน***

  จำนวน 2 ตำแหน่ง

  รายละเอียดงาน:

  ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้าง พร้อมทั้งควมคุมงานก่อสร้างของพนักงานรายวันในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพ

  คุณสมบัติ:

  • เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มี กว. ภาคี หรืออยู่ระหว่างการขอ
  • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง 2-5 ปี
  • สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการก่อสร้างได้ทั่วประเทศ
 7. Site Engineer (ประจำโครงการ จ.ปทุมธานี) ด่วน***

  จำนวน 1 ตำแหน่ง

  รายละเอียดงาน:

  ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้าง พร้อมทั้งควมคุมงานก่อสร้างของพนักงานรายวันในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพ

  คุณสมบัติ:

  • เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มี กว. ภาคี หรืออยู่ระหว่างการขอ
  • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง 2-5 ปี
  • สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการก่อสร้างได้ทั่วประเทศ
 8. Office Engineer

  จำนวน 2 ตำแหน่ง

  รายละเอียดงาน:

  จัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูลการก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้าและโครงการ ตลอดจนควบคุมเอกสารต่างๆ ให้สอดคล้องกับระบบควบคุมคุณภาพขององค์กร และประสานงานกับบุคลากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องในเป้าหมายเดียวกัน

  คุณสมบัติ:

  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 40 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มี กว. ภาคี หรืออยู่ระหว่างการขอ
  • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการก่อสร้างได้ทั่วประเทศ
 9. Cost Analysis Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่) ด่วน***

  จำนวน 1 ตำแหน่ง

  รายละเอียดงาน:

  ศึกษา ทำความเข้าใจ จัดเตรียม ตรวจสอบ หาข้อมูล และจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ รายรับและงบประมาณการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถประเมิน พยากรณ์สถานะโครงการด้านต้นทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  คุณสมบัติ:

  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 40 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มี กว. ภาคี หรืออยู่ระหว่างการขอ
  • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี
 10. QS Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่) ด่วน***

  จำนวน 1 ตำแหน่ง

  รายละเอียดงาน:

  สำรวจ ตรวจสอบปริมาณงาน การใช้วัสดุ และราคา โดยการถอดแบบการก่อสร้าง รวมถึงจัดทำราคากลาง เพื่อให้การบริหารต้นทุนโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

  คุณสมบัติ:

  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 40 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มี กว. ภาคี หรืออยู่ระหว่างการขอ
  • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี
 11. QS Engineer (ประจำโครงการ จ.นครราชสีมา) ด่วน***

  จำนวน 1 ตำแหน่ง

  รายละเอียดงาน:

  สำรวจ ตรวจสอบปริมาณงาน การใช้วัสดุ และราคา โดยการถอดแบบการก่อสร้าง รวมถึงจัดทำราคากลาง เพื่อให้การบริหารต้นทุนโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

  คุณสมบัติ:

  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 40 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มี กว. ภาคี หรืออยู่ระหว่างการขอ
  • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการก่อสร้างได้ทั่วประเทศ