TH EN

ข้อมูลบริษัท

หน้าหลัก > ข้อมูลบริษัท > การพัฒนาอย่างยั่งยืน > ทำดีไม่มีวันหยุด > ทำดีไม่มีวันหยุด

ทำดีไม่มีวันหยุด

การพัฒนาและเติบโตของธุรกิจนั้น องค์กรต้องพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การที่จะพัฒนาธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จและ ยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง สร้างองค์กรที่ดีและเป็นที่ ยอมรับของสังคม

โครงการ “ทำดีไม่มีวันหยุด” เน้นช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ อาทิเช่น โครง การอาหารกลางวันของหนู โครงการโรงเรียนนี้พี่ให้น้อง โครง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ตลอดจนมุ่งที่จะพัฒนาคนในสังคม ควบคู่ ไปกับการพัฒนาคนในองค์กร ให้เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดีต่อการช่วย เหลือชุมชนและสังคม

วัตถุประสงค์หลักของ TPOLY ทำดีไม่มีวันหยุด
เพื่อร่วมจัดกิจกรรมดีๆคืนสู่สังคมตามนโยบายของรัฐ และเพื่อ ให้พนักงานตระหนักถึงการทำความดี ให้กับครอบครัว เพื่อน ร่วมงานชุมชน สังคมและยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรู้ จักเป็น ผู้ให้ ก่อนเป็นผู้รับซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน ในสังคม อย่างมีความสุข

ความเป็นมาของโครงการ
บริษัทตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในองค์กรและการอยู่ร่วมกันทั้งสังคมใกล้และสังคมไกลขององค์กรในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็ คือการทำดีต่อกัน “ทำดี” คืออะไร คือ การให้ในมิติต่าง เช่น ให้อภัย ให้โอกาส ให้รอยยิ้ม ให้เวลา ให้ความรู้สึกดีๆให้ความช่วยเหลือให้ ความใกล้ชิด ให้ความจริงใจ ให้ความซื่อสัตย์ ให้ความรักเริ่มจากทำดีกับ คนใกล้ตัวครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ชุมชน และสังคม

โครงการทำดีไม่มีวันหยุด